วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อบจ.สตูลสัมมนา “ออกแบบอนาคตสตูล ปี 2560” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ปลัด อบจ.จังหวัดสตูล จัดสัมมนาในหัวข้อ ออกแบบอนาคตสตูล ปี 2560” ในโครงการ Clinic Center เพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
      
       วันที่ 16 ส.ค.56 นายอภิศักดิ์ อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ออกแบบอนาคตสตูล ปี 2560” ภายใต้โครงการศูนย์ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center ประจำปี 2560 ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น
      
       ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการประสานการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด ระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ขึ้นที่ห้องประชุมอภัยนุราช 2 โรงแรมสินเกียรติบุรี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคมนี้ โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิด และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเป้าหมายทางการศึกษา และสวัสดิการสังคมของจังหวัดสตูล ปี 2560
      
       สำหรับวัตถุประสงค์ในการสัมมนาออกแบบอนาคตสตูล ปี 2560 นี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสตูล ในการกำหนดแผนและนโยบาย 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการเกษตร และด้านการท่องเที่ยว เพื่อสะท้อนปัญหา และความต้องการของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางแก้ไข และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการพัฒนาจังหวัด
      
       ในการนี้ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่า 4 ปี ที่ผ่านมาผมทำงานแบบภาพกว้างซึ่งเราก็ทำทุกด้าน ซึ่งเราไม่กำหนดเป้าหมายว่า 4 ปี เราจะหยุด สำเร็จแค่ไหนบอกเพียงอย่างเดียวว่าเราทำอะไรให้แก่พี่น้องประชาชนแค่นั้น และต่อไป อบจ.ยุคใหม่จะทำงานอย่างมีเป้าหมายให้เดินเข้าไปด้วยกันทั้งภาคประชาชน องค์กรท้องถิ่น หากเรากำหนดเป้าหมายที่ดีได้ ต่อไปหน่วยงานราชการก็จะเดินตามอย่างที่ดีเข้าถึงประชาชนได้ อบจ.เป้าหมาย คือ เราจะมุ่งการพัฒนาเพื่อประชาชนให้เห็นรูปธรรมมากขึ้น ผมเชื่อเสมอคนสตูลต้องการความเชื่อมั่นในการพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน


ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: